Pierwsza Komunia

1. Generalnie przygotowanie trwa rok i obejmuje dzieci uczęszczające do klasy III szkoły podstawowej.

2. Przygotowanie obejmuje cotygodniowe spotkania i uczestnictwo w niedzielnych mszach św.

3. Dopuszczone do sakramentów może być dziecko, które ma świadomość ich istoty i wagi oraz wyrobiona w nim została dyspozycja co do wolnego przyjęcia tychże sakramentów.

4. Sakramenty udzielane są: Pokuty i Pojednania w okresie Wielkiego Postu po rekolekcjach szkolnych dzieci; Eucharystia w maju (termin ustalany z rodzicami).

5. Rodzice najpóźniej do połowy września winni zgłosić chęć udziału ich dziecka w takim przygotowaniu.

6. Najpóźniej do końca października Rodzice dziecka winni przedstawić świadectwo chrztu ich dziecka („ad sacra”).


Możliwość indywidualnego przyjęcia sakramentów:

- o dopuszczeniu decyduje Proboszcz parafii miejsca zamieszkania Rodziców;

- dziecko winno mieć minimum 7 lat i ma rozeznanie, co do istoty grzechów (rozróżnia dobro od zła);

- dziecko ma rozeznanie, że w Komunii św. przyjmuje Ciało Chrystusa(a nie np. opłatek);

- dziecko ma osobiste pragnienie przyjmowania Eucharystii;

- spełnienie warunków przez Rodziny (Rodziców) dziecka: zamieszkanie na terenie parafii, Rodzice są związani małżeństwem sakramentalnym, regularnie i od kilku lat uczestniczą razem z dzieckiem w niedzielnych mszach św.